Organizuojamas LR žemės ūkio ministerijos projektas „Rizikos valdymo fondai“

Projektą „Rizikos valdymo fondai“ organizuoja Žemės ūkio ministerija. Projekto
esmė - fondus turėtų kurti patys žemdirbiai. Fondai galėtų būti tiek mišraus ūkio,
tiek sektorinis. Šiam projektui reikalingi fondo administratoriai.
Spalio 23 d. vykusiame LR Seimo Kaimo reikalų komiteto klausymuose buvo
aktyviai diskutuota, kad kredito unijos galėtų būti Rizikų valdymo fondų
administratoriais. Asociacija šiuo metu Žemės ūkio ministerijoje, LR Seimo Kaimo
reikalų komitete ir žemės ūkio veiklos atstovų organizacijose inicijuoja dėl
galimybės kredito unijoms tapti fondų administratoriais.
Kas yra Rizikų valdymo fondai?
Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio politika yra vis labiau orientuota į rinką, t. y.
mažinamas valstybės intervencijos lygis, norima, kad žemės ūkio produkcijos
gamintojų apsisprendimus ką gaminti veiktų rinkos signalai, o ne taikomos
politikos priemonės. Be to, globalizuojantis prekybai, veikiant įvairiems
geopolitiniams veiksniams bei susiduriant su klimato kaitos lemiamais reiškiniais
(ilgalaikės liūtys, sausros ir kt.), žemės ūkio rinkos dalyvių pajamos tapo labai
nestabilios, jie patiria didelius pajamų sumažėjimus, o tai kelia didelę grėsmę ūkių
ekonominiam gyvybingumui bei išlikimui. Rizika yra neatsiejama žemės ūkio verslo
dalis, todėl rizikos valdymas bei priemonių rizikai valdyti sukūrimas tampa labai
svarbiu žemės ūkio politikos tikslu.
Rizikos valdymo fondų tikslas – sudaryti teisines sąlygas žemės ūkio veiklos
subjektams savanoriškai steigti žemės ūkio veiklos rizikos valdymo fondus
(tarpusavio pagalbos fondus), kurti rizikos valdymo fondų paramos priemones bei
teikti valstybės paramą šiems rizikos valdymo fondams.
Kadangi rizikos valdymo fondų veikloje dalyvaus patys žemės ūkio veiklos
subjektai, prisiimdami dalį kaštų, susijusių su ekstremaliais reiškiniais, todėl
tikimasi, kad bus sumažintas valstybės biudžeto lėšų naudojimo poreikis
susidarius ekstremalioms situacijoms. Numatyta, kad rizikos valdymo fondus
akredituoja ir veiklos stebėseną vykdo žemės ūkio ministro įgaliota kompetentinga
institucija žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.
Fondo lėšas sudarys: 1) žemės ūkio rizikos valdymo fondų dalyvių įmokos; 2)
pajamos, gautos iš žemės ūkio rizikos valdymo fondo lėšų investavimo į
vertybinius popierius arba palūkanos už terminuotus indėlius; 3) kitos teisėtai
įgytos lėšos. Siekiant didinti fondo lėšas, įstatymo projekte numatyta galimybė
investuoti į vertybinius popierius, taip pat gauti palūkanas už terminuotus indelius,
t. y. investuoti į mažos rizikos finansines priemones.
Fondo lėšos galės būti naudojamos: 1) išmokoms žemės ūkio rizikos valdymo
fondų dalyviams mokėti; 2) žemės ūkio rizikos valdymo fondų administravimo
sąnaudoms padengti; 3) žemės ūkio rizikos valdymo fondo lėšų investavimui į
vertybinius popierius arba terminuotus indėlius; 4) žemės ūkio rizikos valdymo
fondų audito išlaidoms padengti.
Steigiant rizikos valdymo fondus, būtų sudarytos galimybės greičiau reaguoti į
rinkos veikimo sutrikdymus, suvaldyti dėl rinkos kainų svyravimų susidariusias
krizines situacijas, lemiančias žemės ūkio veiklos subjektų pajamų sumažėjimus,
tuo tarpu atsiradusių nuostolių kompensavimas leis užtikrinti nepertraukiamą
žemės ūkio veiklos vykdymą.


Prezetacija apie „Rizikos valdymo fondai“.