Aktyviai tvarindamos kapitalą, kredito unijos ir toliau dirba pelningai

Kredito unijos šiemet toliau didino paskolų portfelį, pusmečio pabaigoje jis sudarė 379,3 mln. Eur ir buvo beveik penktadaliu didesnis nei prieš metus. Persitvarkantis kredito unijų sektorius per pirmąjį pusmetį uždirbo 0,5 mln. Eur pelno, o kapitalo stiprinimas daliai kredito unijų ir toliau yra vienas iš svarbiausių strateginių tikslų, skelbia Lietuvos bankas.

„Persitvarkantis kredito unijų sektorius jau atliko didelę dalį namų darbų, tačiau gyvybiškai svarbu ir toliau stiprinti kapitalą bei unijų valdymą. Nuo 2018 m. pagal naujas taisykles pradedantis veikti sektorius turi nekelti nė mažiausios abejonės dėl veiklos patikimumo ir skaidrumo“, – teigia Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorius Vytautas Valvonis.

Kredito unijų pajinis kapitalas 2017 m. antrąjį ketvirtį padidėjo 1,2 proc. ir laikotarpio pabaigoje sudarė 57,9 mln. Eur. Kapitalo formavimui svarbus kredito unijų veiklos sektoriaus rezultatas buvo teigiamas – neaudituotais duomenimis, pusmečio pelnas siekė 0,5 mln. Eur. Tam įtakos turėjo tai, kad 48 kredito unijos uždirbo 2,9 mln. Eur pelno, tačiau bendrą sektoriaus rezultatą sumažino 23 kredito unijų patirtas 2,4 mln. Eur nuostolis.

Kredito unijų turtas per antrąjį ketvirtį sumažėjo 1,3 proc. ir sudarė 641 mln. Eur. Tokį pokytį labiausiai lėmė menkstantys neterminuotieji indėliai žemdirbius vienijančiose kredito unijose, padidėjus lėšų poreikiui žemės ūkio darbų sezono metu. Bendra kredito unijų indėlių suma antrąjį ketvirtį sumažėjo 19,5 mln. Eur (3,4 %) ir liepos 1 d. sudarė 561,3 mln. Eur. Vis dėlto terminuotieji indėliai, laikotarpio pabaigoje sudarę tris ketvirtadalius visų kredito unijų priimtų indėlių, padidėjo 3 mln. Eur.

2017 m. liepos 1 d. duomenimis, kredito unijų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 19,29 proc. (normatyvas – 13 %), likvidumo rodiklis – 44,41 proc. (minimalus reikalaujamas – 30 %). Ataskaitinę datą veiklos riziką ribojančių normatyvų nevykdė 11 kredito unijų. Dalis kredito unijų 2017 m. trečiąjį ketvirtį pateikė informaciją, kad padėtį ištaisė ir normatyvus vykdo. Kai kurioms kredito unijoms nustatyti individualūs terminai, iki kurių jos privalo padėtį ištaisyti. Kredito unijoms, nevykdančioms veiklos riziką ribojančių normatyvų ir nesiėmusioms priemonių, Lietuvos bankas taiko numatytas poveikio priemones.

2017 m. liepos 1 d. Lietuvoje veikė 71 kredito unija, tačiau rugpjūtį buvo sustabdyta kredito unijos „Baltija“ ir Namų kredito unijos veikla, joms paskirti laikinieji administratoriai. Šių įstaigų veikla sustabdyta operatyviai reaguojant į neplaninių inspektavimų metu nustatytas galimai nusikalstamų veikos požymių turinčias kredito unijų operacijas, dėl kurių gali susidaryti reikšmingi nuostoliai. Dėl šių kredito unijų veiklos bus sprendžiama laikiniesiems administratoriams pateikus išvadas dėl šių įstaigų finansinės būklės ir kaip būtų galima apsaugoti kredito unijos indėlininkų, kitų kreditorių ir klientų interesus.