Gegužę paraiškas galės teikti smulkieji ūkininkai

Smulkiesiems ūkininkams šiais metais numatyta didesnė nei 6 mln. Eur
paramos suma, o paraiškų rinkimas dėl smulkiųjų ūkių plėtros bus pradėtas
jau kitą mėnesį – nuo gegužės 2 d.
Paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės
„Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą ,,Parama smulkiesiems ūkiams“ bus renkamos net du
mėnesius – iki birželio 29 d. Jas smulkieji ūkininkai, norintys modernizuoti savo
ūkius, užsiimti savo ūkyje užaugintų produktų gamyba, perdirbimu ir tiekimu, galės
teikti Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose skyriuose. Šiam
paraiškų rinkimui skirta 6 015 038 Eur paramos suma.


Parama – smulkiesiems ūkiams stiprinti
Paramos gali kreiptis ne jaunesni nei 18 metų žemės ūkio veikla užsiimantys
fiziniai asmenys, savo vardu iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę valdą (kaip
valdos valdytojai) ir ūkininko ūkį bei atitinkantys mažos arba labai mažos įmonės
sąlygas, nustatytas Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme. Paraiškas kviečiami teikti ūkininkai, norintys ir ketinantys kelti savo ūkių
ekonominį gyvybingumą, užsiimantys žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimu
ir realizavimu.
Pažymėtina, kad parama teikiama produktų, nurodytų Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo I priede, gamybai (išskyrus žvejybos ir akvakultūros produktus),
taip pat valdoje pagamintiems produktams perdirbti – gautas galutinis produktas
taip pat turi būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas.


Paramos suma
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui – 15 tūkst. Eur be PVM, išskyrus
atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.
Parama bus mokama 2 dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis – 80 proc.
visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po sprendimo skirti paramą
priėmimo. Antroji išmokos dalis – likusi 20 proc. išmokos dalis, bus mokama kitais
metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo. Visas paramos teikimo laikotarpis
negali būti ilgesnis kaip 5 metai. Paramos gavėjas privalo investuoti visą paramos
sumą, numatytą paramos paraiškoje ir verslo plane.
Svarbus reikalavimas paramos gavėjui – pradėti įgyvendinti verslo planą per 9
mėn. nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Apie verslo plano
įgyvendinimo pradžią ūkininkas privalo informuoti NMA, pateikdamas tai
įrodančius dokumentus, pvz.: investicijos įsigijimo dokumentus arba sutartį dėl
paslaugų teikimo. Atkreipiame dėmesį, kad verslo plano įgyvendinimo pradžia
nėra laikomas konsultacijų verslo plano įgyvendinimo ir administravimo klausimais
ir kitų bendrųjų išlaidų kategorijai priskirtinų išlaidų pirkimo–pardavimo, paslaugų
teikimo sutarčių sudarymas.


Tinkamos išlaidos
Smulkieji ūkininkai galės įsigyti šias investicijas: naują žemės ūkio techniką ir
įrangą, susijusią su žemės ūkio produktų gamyba (išskyrus įrangą, kuri iš dalies gali
būti naudojama ir žemės ūkio gamyboje, tačiau yra pagaminta įvairioms ūkio šakų
arba kitoms reikmėms, pavyzdžiui: kuro talpyklos, elektros generatoriai ir pan.),
naudotus traktorius, senesnius kaip 7 metų, turinčius galiojančią privalomąją
techninę apžiūrą ir kuriems finansuoti prašoma paramos, kurie nėra ir nebus
finansuojami iš kitų Europos Sąjungos fondų ir kitų viešųjų lėšų, taip pat naujus
technologinius įrenginius, naują kompiuterinę ir programinę įrangą, susijusią su
įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu, skirtą verslo plano
reikmėms, naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemones.
Paramos lėšomis bus kompensuojama ir verslo plane numatytai veiklai vykdyti
skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis
remontas (verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų būtinų pastatų, statinių
statybą, rekonstrukciją atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių
medžiagų įsigijimas), naujos statybinės medžiagos, infrastruktūra ūkininko valdoje,
susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms.
Taip pat pareiškėjai gali planuoti įsigyti ūkinius gyvūnus, daugiamečius augalus ir jų
sodinimo darbus. Atkreiptinas dėmesys, kad žemės ūkio naudmenos, kuriose bus
sodinami paramos lėšomis įsigyti augalai, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės
teise ir (arba) nuomojamos, valdomos panaudos ar kitais pagrindais nuo paraiškos
pateikimo dienos ne trumpiau kaip 8 metus. Nuomos, panaudos sutartys paramos
paraiškos pateikimo dieną turi būti įregistruotos VĮ Registrų centre.
Paramos lėšomis galės būti kompensuojamos bendrosios išlaidos, tarp jų ir
viešinimo išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10
proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir neturi viršyti 500
Eur.


Naudinga informacija:


Kvietimas
Informacija teikiantiems paraiškas


Šaltinis: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/geguze-paraiskas-gales-teiktismulkieji-
ukininkai/17363